Planning

Hoe ziet het vervolgproces eruit?

In de onderstaande afbeelding staat het vervolgproces voor de komende periode weergegeven. Onder de afbeelding worden de verschillende sporen toegelicht.

Nieuw bestemmingsplan

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de verbeterpunten verwerkt die de Raad van State in het vorige bestemmingsplan constateerde. Inmiddels heeft de gemeenteraad op donderdag 11 juni 2020 ingestemd met dit nieuwe bestemmingsplan. 

De mensen die eerder tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienden worden hier van op de hoogte gesteld. Zij kunnen beroep instellen bij de Raad van State als ze van mening zijn dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan niet of onvoldoende aan hun bezwaren tegemoet komt. Daarnaast kunnen ook mensen die het niet eens zijn met de voorgestelde wijzigingen, beroep instellen. Voor hen geldt wel dat ze duidelijk moeten kunnen maken, op welke wijze zij in hun belangen worden getroffen door de wijzigingen in het bestemmingsplan. De Raad van State beoordeelt dit vervolgens.

De verbeteringen in het bestemmingsplan richten zich op de drie verbeterpunten van de Raad van State: verkeer, geluid en cultuurhistorische waarden. In het nieuwe bestemmingsplan staan de kaders en uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Er is veel onderzoek gedaan om tot deze uitgangspunten te komen. 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 300 woningen. In het participatieproces over de planuitwerking gaan we hierover met Soesterbergers in gesprek. Er kan een afweging gemaakt worden tussen het aantal te bouwen woningen en de ruimte voor het behoud van groen in de wijk. Bij meer woningen kan gebouwd worden in het lagere segment, bij minder woningen in het hogere segment. Ook vragen we Soesterbergers om mee te denken over de inrichting van het groen in de nieuwe woonwijk.

Het gesprek met de samenleving, in combinatie met de visie van de ontwikkelende marktpartij, moet leiden tot een definitief aantal woningen.

In gesprek met Soesterberg

We gaan graag in gesprek over uw wensen en zorgen, maar dat er woningen komen staat niet meer ter discussie. Woningbouw is belangrijk voor de voorzieningen in Soesterberg en we moeten de afspraken uit 2004 met Hart van de Heuvelrug nakomen. In gesprek blijven vinden we belangrijk. Want als je het gevoel hebt dat je leefomgeving wordt aangetast, dan kunnen we op zijn minst kijken of we op andere manieren iets kunnen betekenen.

Zo wordt gedurende het hele planproces gesproken met omwonenden en geïnteresseerden over hun zorgen, wensen en ook over de manier waarop zij betrokken willen worden in het vervolgproces. Door de coronamaatregelen vinden de gesprekken deels ook online of telefonisch plaats. 

Nu het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld, vragen we inwoners van Soesterberg om mee te denken over het inrichtingsplan voor Oude Tempel. Dat doen we tijdens themapresentaties en bijeenkomsten. In eerste instantie staat het delen van informatie over natuur, cultuurhistorische waarde, bomen en ecologie en verkeer en geluid op het programma. Daarna vragen we omwonenden om deel te nemen aan een gesprek over type woningen en het inrichten van de nieuwe wijk. Uitnodigingen hiervoor worden per brief aan hen verzonden.

Aanbesteding

Bij een definitief vastgesteld bestemmingsplan, kan de bouw van de nieuwe woonwijk aanbesteed worden aan de markt. Het bestemmingsplan biedt het kader en de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van de woonwijk met ontwikkelende partijen. Het doel is het realiseren van een ruim opgezette, natuurinclusieve wijk. Inwoners wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden als inbreng voor de ontwikkelende marktpartijen.

BRON foto: Nieuw Wonen Hardenberg