Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

Andere vragen of opmerkingen over de herontwikkeling van de Oude Tempel kunt u mailen naar contact@participatieparkwonen.nl

Waarom komt er een nieuw plan voor het woongebied in het bos achter landgoed Oude Tempel in Soesterberg?

Aan de plannen voor een nieuw, natuurinclusief woongebied op deze plek wordt al een tijd gewerkt. De afgelopen maanden is nieuwe kennis opgedaan over natuurontwikkeling. Op basis van reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen zijn nieuwe ideeën ontstaan. We kwamen tot het inzicht dat de das ook kon blijven zitten en de natuur versterkt kon worden.

Nieuwe woningen zijn hard nodig in de provincie Utrecht, ook in Soesterberg. De druk op de woningmarkt is hoog. Maar er is ook behoefte aan een omgeving met natuur waar mensen kunnen ontspannen. Naar aanleiding van de reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen is de aanpak aangepast. Dit project wordt een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met de natuur, met ruimte voor de das, de rode eekhoorn, de hazelworm en de vleermuis.

In het nieuwe plan komt meer groen, er komen minder woningen en de das blijft zitten. Daarin krijgen de dassen een belangrijke plek. De dassen worden dus niet verplaatst. Door eerst te investeren in dit groen vergroten we de biodiversiteit van flora en fauna wat goed is voor de das en ook andere soorten dieren. Het totaal aantal woningen neemt af van 265 naar ongeveer 220 woningen, maar het aantal huurwoningen in het plan neemt toe.

In deze nieuwe woonwijk woon je echt in én met het bos. Ongeveer de helft van het groen vormt het ecologisch casco. In het overige gebied bouwen we woningen in het bos waardoor een minimum aan kap en verwijderen van groen noodzakelijk is.

Waar meestal begonnen wordt met woningbouw, starten we hier met het inrichten van het centrale groengebied. Dat sluit goed aan bij het programma Hart van de Heuvelrug waar deze locatie deel van uitmaakt. Binnen het totale programma is ook veel groen gerealiseerd, vooruitlopend op (woning)bouwontwikkelingen.
We starten met het verbeteren van de diversiteit van de te behouden groenstructuur. Bij de ontwikkeling van de woonvelden wordt aangesloten op de biodiversiteit in het groene gebied. We kijken welke bomen behouden kunnen blijven. Ook in het bouwproces werken we zoveel mogelijk duurzaam en circulair.

Met hernieuwbare, natuurlijke, biobased materialen. Met prefab bouwonderdelen verkorten we de bouwtijd en overlast voor mens en dier.

De gemeente heeft een afweging gemaakt waarbij door toepassing van meer vrije kavels en minder vrije sector koopwoningen is gekomen tot een kleiner aantal woningen.

De gemeente heeft een afweging gemaakt waarbij Met Portaal is afgesproken dat er naast sociale huurwoningen ook huurwoningen in de middenhuur worden aangeboden. Hiermee wordt ook dat deel van de markt bediend in dit plan.

Hoe wordt de biodiversiteit van flora en fauna vergroot?

De groene structuur wordt gebruikt om meer variatie en stabiliteit in het voedselaanbod aan te brengen. Concreet betekent dit het aanleggen van open plekken met fruit- en besdragende soorten, heggen, struweelbeplanting en zoommantel vegetaties.

Door te investeren in de natuurontwikkeling kunnen de dassenburchten blijven en blijft er ruimte voor de rode eekhoorn, vleermuizen en de hazelworm. De ontwikkeling van woningbouw wordt goedgemaakt door de vitaliteit en biodiversiteit van het bosgebied te vergroten. Door de verbinding te maken met Park Vliegbasis Soesterberg wordt aangesloten op de natuurontwikkeling in het programma Hart van de Heuvelrug. Dit is beter voor de natuur en er ontstaat ruimte voor een mooie woonomgeving.

We behouden in het nieuwe plan meer groen en gaan eerst investeren in het verbeteren van de kwaliteit van dat groen. Concreet betekent dit dat een groot deel van het bosgebied behouden blijft. Er komen open plekken met kruidengrasland en fruit- en besdragende soorten. Ook worden heggen, struweelbeplanting en zoommantel vegetaties gerealiseerd. Bij de inrichting van dit gebied betrekken we de omwonenden en toekomstige bewoners.

Om de vitaliteit en biodiversiteit te vergroten worden bomen gekapt. Hoe en waar dit precies gaat gebeuren moet nog uitgewerkt worden. Bij de inrichting van het nieuwe groengebied betrekken we de omwonenden en toekomstige bewoners.

Hoe ziet de planning eruit?

We starten eerst met de ontwikkeling van natuur, daarna volgen de
huurwoningen en vrije kavels. Het nieuwe plan bestaat uit vier fases. De eerste fase gaat om het groengebied. In deze fase investeren we in het vergroten van de biodiversiteit in het te behouden groen gebied. Fase 1 voert de gemeente zelfstandig uit. In fase 2 worden huurwoningen en vrije kavels gerealiseerd. Woningcorporatie Portaal bouwt de huurwoningen in deze fase. Er komen sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Voor de fasen 3 en 4, die later in de tijd worden gerealiseerd, zoekt de gemeente mogelijk een nieuwe marktpartij als samenwerkingspartner. Van de huidige marktpartij wordt afscheid genomen.

De ontwikkeling van de groene kamer is fase 1. Deze is voorzien in 2025, evenals de ontwikkeling van de huurwoningen en start verkoop van de vrije kavels in fase 2. Fase 3 en 4 komen daarachteraan.

We werken toe naar een start bouw van de woningen in 2025. We starten met de huurwoningen en vervolgens met de verkoop van 25 vrije kavels. Vervolgens worden twee fases ontwikkeld. De woningen worden in fases opgebouwd en opgeleverd. Naar verwachting zijn de eerste woningen eind 2026 klaar.

Welke soorten woningen komen er en in welke prijsklasse?

In het plangebied is ruimte voor maximaal 300 woningen. In het huidige plan gaan we uit van 220 woningen waarvan ongeveer 15% (35 appartementen) sociale huur wordt en 10% (25 appartementen) middenhuur. Er komen woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen, voor zowel starters als senioren. De woningen verschillen in soort, zodat voor de verschillende kopers een passende woning te vinden is, zowel in prijs als in gebruik en beleving. De gebiedsvisie gaat uit van een mix aan koopwoningen qua type en afmetingen. Denk hierbij aan rijwoningen, patiowoningen, twee-, drie- en vierkappers en appartementen. De woningtypes variëren in grootte van 70 m2 tot 180 m2 woonoppervlakte.

Inschrijven voor informatie kan op deze website. Zo blijf je op de hoogte van de stand van het project en wanneer de verkoop van start gaat. De toewijzingscriteria en verkoopprocedure zijn nu nog niet bekend.

Komt er voldoende parkeergelegenheid?

Er is plek voor auto’s maar ze mogen het landschap niet domineren. Parkeren kan uit het zicht bij de woning en ‘verborgen’ in het bos om het gebruik van de auto te ontmoedigen. Het gebruik van deelauto en e-bike wordt juist aangemoedigd.

Het plangebied Oude Tempel wordt op de Oude Tempellaan ontsloten. Het is de bedoeling de woonwijk op twee plekken op de Oude Tempellaan aan te sluiten, zodat autoverkeer op twee plekken het plangebied in en uit kan. Op de Oude Tempellaan zal meer verkeer rijden als gevolg van de woningen van Oude Tempel. Voor het bestemmingsplan zijn hiervoor verkeersberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen tonen aan dat het wegennet van Soesterberg het extra verkeer als gevolg van dit plan ook in de toekomst goed kan verwerken. Verder komen er wandel- en fietsverbindingen van en naar de aanliggende wijken De Groene Hoogte en Apollo. De exacte locaties zijn nog niet bekend. Dat wordt bij de verdere uitwerking van het plan inzichtelijk gemaakt.

Er komt inderdaad een busverbinding door de wijk, tussen de Oude Tempellaan en de Frits Koolhovenweg. Deze verbinding vervangt de route
van lijn 56 via de Oude Tempellaan en Amersfoortsestraat (N237) via de Tammer-rotonde. De exacte ligging van deze verbinding bepalen we nog. Maar deze volgt in de basis de nieuw aan te leggen infrastructuur in de nieuwe wijk, in aanvulling met een doorsteek naar de Frits Koolhovenweg dwars over het Korndorfferlaantje. Bij de verdere uitwerking / inpassing
ontzien wij zo veel mogelijk de bomen en het laantje.

Hoe worden de investeringen in de natuur betaald uit opbrengst van de bouwontwikkelingen?

Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Hierin worden in totaal 1700 woningen gebouwd op acht locaties. Ongeveer de helft van de woningen is opgeleverd. Er is 700 hectare aan natuur bijgekomen met natuurprojecten waaronder Landgoed de Paltz, het
Kodakterrein en Park Vliegbasis Soesterberg. Met de opbrengst van de bouwontwikkelingen worden investeringen in de natuur betaald. Op plekken waar de natuur dit het hardst nodig heeft, worden gebieden teruggegeven aan de natuur. Dit verbetert de overlevingskansen voor planten en dieren.

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte
gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl.

De plannen voor woningbouw op Oude Tempel zijn onderdeel van het
programma Hart van de Heuvelrug. Het programma startte in 2004 met een
omvangrijk natuurprogramma en ook woningbouw.

Nieuwe woningen zijn hard nodig, óók in de groene omgeving van Soest en
Zeist. Hiervoor zijn gebieden aangewezen die we willen behouden of herinrichten als natuurgebied en gebieden die geschikter zijn voor woningbouw. Op de locaties waar we in het groen bouwen, houden we zoveel mogelijk rekening met de planten en dieren die er leven. Dat betekent bijvoorbeeld voor Oude Tempel dat het bosrijke karakter en de lanenstructuur behouden blijven.

Het programma Hart van de Heuvelrug realiseert in totaal 1.700 nieuwbouwwoningen op acht locaties rond Soesterberg. Al deze locaties sluiten aan op bestaand bebouwd gebied. Met de verkoop van bouwkavels
worden de gedane investeringen in de omliggende natuurgebieden
bekostigd. De nieuwe bewoners zorgen bovendien voor groei en meer levendigheid in met name Soesterberg. En kansen om de leefomgeving

aantrekkelijk in te richten en voorzieningen, zoals winkels, op een voldoende hoog peil te houden.

Hart van de Heuvelrug geeft daarnaast gebieden terug aan de natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied van 5.300 hectare.

Initiatiefnemers

Dit initiatief is genomen door de gemeente Soest, in nauwe samenwerking met het programma Hart van Heuvelrug en woningcorporatie Portaal.

Waarom worden de das en de hazelworm in dit plan niet verplaatst?

De nieuwe aanpak maakt het mogelijk dat de dassen en de burchten, maar
ook de hazelworm en andere diersoorten voor het gebied behouden kunnen blijven. Daarmee is de impact op de diersoorten en de verstoring significant kleiner. De gemeente Soest is in overleg met de provincie om dit te borgen in lijn met de Omgevingswet, onderdeel natuur.

Ontwikkelingen in de omgeving

Het historische landgoed De Oude Tempel in Soesterberg wordt gedeeltelijk getransformeerd tot woon-zorgconcept Seasons. Kijk op seasons- deoudetempel.nl voor meer informatie over dit project van ontwikkelaar Amvest.