Voortgang bestemmingsplan Oude Tempel

Voortgang bestemmingsplan

Op 7 oktober 2021 vond de zitting van de Raad van State plaats over het bestemmingsplan Oude Tempel. Tijdens deze zitting werden verschillende vragen gesteld om meer duidelijkheid krijgen over  de afwegingen en keuzes die gemaakt zijn. Wij laten u weten dat de Raad van State op 16 november 2021 heeft bericht dat de beslissingstermijn met 6 weken is verlengd. Dit betekent dat de uitspraak uiterlijk vlak voor het einde van het jaar gedaan kan worden. In onderstaand overzicht vindt u de mogelijke uitkomsten van de uitspraak en de betekenis hiervan voor het verdere proces.

Overzicht mogelijke uitkomsten uitspraak Raad van State
De uitkomst van de Raad van State kan één van de volgende drie zijn:

  1. vernietiging van het bestemmingsplan
  2. een tussenuitspraak of
  3. het bestemmingsplan wordt onherroepelijk vastgesteld.

Hieronder de betekenis van de verschillende mogelijkheden.

Vernietiging van het bestemmingsplan
Als de Raad van State de beroepen gegrond verklaart, wordt het vastgestelde bestemmingsplan vernietigt. Dit betekent dat de nieuwe bestemming ‘wonen’ op Oude Tempel komt te vervallen.

Het maken van een bosrijk woongebied op Oude Tempel valt binnen de afspraken die de gemeenten Soest, Zeist en de provincie Utrecht eerder maakten in een samenwerkingsovereenkomst binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Doel daarvan is het maken van een sterk en aaneengesloten natuurgebied. In ruil daarvoor krijgt woningbouw ruimte in meer versnipperd groen. Oude Tempel is destijds aangewezen als gebied met versnipperd groen waar deze uitruil kan plaatsvinden.

Bij de uitspraak van de Raad van State waarbij het bestemmingsplan wordt vernietigd, betekent het dan ook dat er overlegd moet worden wat de scenario’s en (on)mogelijkheden zijn, in relatie tot de samenwerkingsovereenkomst, met de stuurgroep Hart van de Heuvelrug. Dat zijn de Provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist.

Tussenuitspraak (ook wel bestuurlijke lus genoemd)
Bij een tussenuitspraak wordt de opdracht gegeven voor nader onderzoek en/of het wijzigen van specifieke onderdelen van het bestemmingsplan. Tijdens de zitting op 7 oktober 2021 werden er verschillende vragen gesteld over onder andere verkeer, geluid, landschap en cultuur-historische waarde.

Als er op één of meerdere van deze onderdelen opdracht wordt gegeven om deze te optimaliseren in het bestemmingsplan, dan doen wij dit volgens de opgestelde visie voor Oude Tempel. Hierbij wordt uitgegaan van het realiseren van een natuur inclusief woongebied voor zowel de huidige als nieuwe bewoners van Soesterberg. Het aangepaste onderdeel moet dan opnieuw door de gemeenteraad van Soest worden vastgesteld, waarna er beroep bij de Raad van State mogelijk is.

Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk vastgesteld
Dit betekent dat het project Oude Tempel qua bestemmingsplan voortgezet kan worden en het mogelijk is om hier een bosrijk en natuur inclusief woongebied te ontwikkelen.De vervolgstap is dan het verkrijgen van een definitieve ontheffing Wet Natuur Bescherming (Wnb). Deze ontheffing moet worden verleend in gebieden met specifieke flora en fauna die onder deze wet vallen. Hierna kunnen de plannen voor de ontwikkeling verder uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar en de woningbouwcoöperatie. Bij de verdere uitwerking worden zowel omwonenden als toekomstige bewoners betrokken met een participatietraject.

Vervolg
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom Oude Tempel. Wij verwachten de uitspraak voor het einde van dit jaar te ontvangen of in de eerste weken van 2022. Naar aanleiding van de uitspraak is er enige tijd nodig om het vervolgproces vorm te geven. Onze inschatting is dat we in februari 2022 nieuwe  informatie kunnen delen.

Heeft u vragen over bovenstaande? Dan kunt u vanaf 10 januari 2022 contact opnemen met Reinier Kalt, projectleider van de gemeente Soest via r.kalt@soest.nl.

Ander nieuws