Participatie Woningbouwplan Oude Tempel

Het project Oude Tempel is onderdeel van het Programma Hart van de Heuvelrug. Het doel van het programma is de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de Utrechtse Heuvelrug te versterken. Sinds 2004 is er planvorming voor woningbouw op de locatie Oude Tempel.De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog en er is behoefte aan kwalitatief hoogwaardige woningen. Afgelopen jaar is gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Oude Tempel en is een aanbestedingstraject voor de vermarkting van de woonvlekken uitgestippeld.

Nieuw bestemmingsplan Oude Tempel

Met behoud van veel groen en de monumentale beukenlanen willen we samen met de inwoners van Soesterberg een woongebied realiseren in het gebied Oude Tempel dat verbonden is met de bestaande bebouwde omgeving van Soesterberg. Op basis van een proactieve communicatie- en participatieaanpak willen we de samenwerking zoeken met de direct omwonenden, stakeholders en inwoners van Soesterberg. Onder andere door extra inhoudelijk onderzoek voor het bestemmingsplan en door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is de besluitvorming over het bestemmingsplan in de gemeenteraad van Soest in juni gepland. Inmiddels heeft het college van B&W besluiten genomen over dat bestemmingsplan, over het communicatie- en participatietraject dat gaat volgen en over de wijze van aanbesteding van de toekomstig te verkopen gronden voor woningbouw.

Samen met de inwoners van Soesterberg

Na het raadsbesluit in juni over het bestemmingsplan vragen we de inwoners van Soesterberg om voor en na de zomer mee te denken over de planuitwerking. We gaan in vier themabijeenkomsten met de inwoners van Soesterberg in gesprek. De eerste twee zijn informatief van aard, de twee themabijeenkomsten in het najaar hebben aan participatief karakter. De input die opgehaald wordt, wordt voorgelegd ter besluitvorming in het advies aan het college van B&W voor het toekomstig aanbestedingsproces van de uit te geven gronden op Oude Tempel.

  • Themabijeenkomsten 1 en 2 (juli 2020) gaan over het bestemmingsplan. Deze bijeenkomsten staan gepland voor de start van de zomervakantie. Er worden toelichtingen gegeven over onder andere de aspecten natuur, cultuurhistorische waarde, bomen en ecologie, verkeer en geluid.
  • In de tussentijd bestaat de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Die procedure kent zijn eigen procesverloop. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan de beoogde woningbouw al dan niet plaatsvinden op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan. De uitwerking van de planvorming gaat in de tussentijd wel door.
  • Themabijeenkomsten 3 en 4 (oktober/november 2020) gaan over de type woningen die gebouwd gaan worden en over de natuur inclusieve inrichting van de wijk.

(De exacte tijd en datum van de themabijeenkomsten worden t.z.t. via een persbericht gecommuniceerd).

Individuele gesprekken

Op 27 juni 2019 is een grote en drukbezochte informatieavond gehouden in het Cenakel te Soesterberg. Na die bijeenkomst is besloten om op individueel niveau inhoudelijke gesprekken te voeren. Sinds begin dit jaar tot na de vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad van Soest worden gesprekken gevoerd met inwoners en geïnteresseerden. Met hen wordt gesproken over zorgen, wensen en kansen en de wijze waarop zij betrokken worden in het vervolgproces van de uitwerking van de plannen.

Corona-maatregelen hebben het voeren van persoonlijke gesprekken vermoeilijkt. We willen hier wel voortgang aan geven, dat doen we telefonisch of via videobellen. We benaderen de komende tijd weer verschillende Soesterbergers.

Wilt u ook bijpraten, neem dan contact met ons op met Lineke van Doorn (projectassistent) per mail via L.vanDoorn@soest.nl en per telefoon via 035-609 34 11

Ander nieuws