Nieuwe website voor Oude Tempel

Het nieuw te bouwen woongebied Oude Tempel in Soesterberg moet een hoogwaardig woongebied in het groen worden met lommerrijke lanen, waarbij de identiteit van het voormalige landgoedbos nog zichtbaar is. Op de speciaal voor het project ontwikkelde website www.oudetempel.nl is alle informatie te vinden over het woongebied dat verschijnt achter Landgoed Oude Tempel. De website biedt algemene informatie over het project, inzicht in de planning, achtergronden en het laatste nieuws.

Onderdeel Hart van de Heuvelrug

Het toekomstige groene woongebied bij Oude Tempel is onderdeel van het regionale samenwerkingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Binnen dit programma zijn ecoducten aangelegd en bebouwde gebieden terug gegeven aan de natuur. Daardoor is een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan. In ruil daarvoor komt er nieuwe bebouwing op plekken waar versnipperde natuur minder goede overlevingskansen heeft. Dat heeft ervoor gezorgd dat de natuurwaarden in de omgeving van Soesterberg en Zeist sinds de start van het programma Hart van de Heuvelrug enorm zijn toegenomen.

Website www.oudetempel.nl

De afgelopen weken zijn er vanuit het planproces project Oude Tempel een aantal nieuwe documenten beschikbaar gekomen. Op www.oudetempel.nl staat alle informatie over het woongebied dat verschijnt achter Landgoed Oude Tempel. De website biedt algemene informatie over het project, inzicht in de planning, achtergronden en het laatste nieuws.

Op dit moment zijn de documenten over de volgende onderwerpen op de site beschikbaar:

  • Bestemmingsplan

Hier vindt u het bestemmingsplan met een groot aantal bijlagen, het raadsvoorstel, de nota van wijzigingen en het concept raadsbesluit.

  • Aanbesteding

Hier vindt u de adviesnota aan het college, de notitie van prof. A.G. Bregman, het tenderprotocol, de presentatie over de aanbestedingsstrategie en alle documenten die betrekking hebben op een intentieovereenkomst.

  • Communicatie

Hier vindt u de documenten die wij gebruiken voor zorgvuldige communicatie, en participatie. Zo is hier de adviesnota te vinden over communicatie en participatie aan het college en de infographic die inzicht geeft in het proces van toen, nu en wat nog gaat komen.

  • Overig

Hier zijn relevante documenten te vinden die na de behandeling van het concept-bestemmingsplan in het college aan de orde zijn geweest. Deze week is hier de Bomen Effect Analyse (BEA) geplaatst en binnenkort komt hier de second opinion over de procedure.

Eindrapportage Bomen Effect Analyse (BEA)

De BEA is een van de bouwstenen om van Oude Tempel een mooi groen woongebied te maken. Het geeft inzicht in en advies over het duurzaam behoud van de waardevolle en behoudenswaardige bomen bij het verder uitwerken en invullen van het plangebied met woningbouw en bijbehorende infrastructurele voorzieningen. Daarbij biedt deze BEA inzichten voor het afwegen van belangen in het vervolgproces. In het verdere proces van het stedenbouwkundige planvorming zullen daar waar nodig aanvullende effectanalyses worden opgesteld.

Wij hopen belangstellenden en geïnteresseerden met deze website een gebruikersvriendelijke en actuele informatiebron te bieden over alle relevante aspecten van het project Oude Tempel.

Ander nieuws