Achtergrond

Waar komen we vandaan?

Het project Oude Tempel loopt al lang. Voorheen was het een afgesloten landgoed en over een paar jaar is het een bosrijk woongebied. De eerste afspraken stammen al uit 2004. Maar door de financiële crisis liep het project aanzienlijke vertraging op.


Hart van de Heuvelrug

Het is de afgelopen 100 jaar steeds drukker en voller geworden in midden Nederland met meer bebouwing en meer wegen. Daardoor raakte de natuur versnipperd en kwamen planten en dieren in het gedrang.

De provincie Utrecht, gemeenten Zeist en Soest en het Utrechts Landschap roepen sinds 2004 die versnippering een halt toe met het programma Hart van de Heuvelrug. Bebouwde gebieden midden in de natuur zijn teruggegeven aan de natuur en enkele ‘versnipperde’ groene gebieden zoals Oude Tempel worden bebouwd. Met deze herschikking van bebouwing en natuur en met het bouwen van ecoducten, is er 700 hectare (vergelijkbaar met ruim 1000 voetbalvelden) nieuwe natuur aangelegd.

Hierdoor is weer een groot, aaneengesloten natuurgebied ontstaan waar flora en fauna voordeel van hebben. Door de herschikking ontstond er bovendien ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Ook hier is dringend behoefte aan én de opbrengsten hiervan dienen om de natuurontwikkeling te betalen.

Hoewel we in het gebied bij Oude tempel woningen gaan bouwen, kiezen we ervoor om het groene en bosrijke karakter van het gebied zoveel mogelijk te behouden.

Kijkt u voor meer informatie over gerealiseerde en lopende projecten op de website van Hart van de Heuvelrug.

Masterplan Soesterberg

Naast Hart van de Heuvelrug (gericht op Soesterberg én omgeving) is er speciaal voor het dorp ook een ‘Masterplan Soesterberg’. Dit plan met zo’n 24 verschillende projecten bereidt het dorp voor op de toekomst. De bevolking van Soesterberg groeit en dat biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijker in te richten. Ook ontstaat er meer ruimte voor betere voorzieningen, zoals winkels, zorg, onderwijs en sport. Om voor verbinding tussen alle verschillende ontwikkelingen te zorgen zijn deze allemaal bij elkaar gebracht in dit ene Masterplan.

Lees meer informatie over het Masterplan Soesterberg.

Proces tot nu toe

In 2014 is een stedenbouwkundigkader opgesteld: Wonen in Weelde. Het stedenbouwkundigkader biedt nadrukkelijk geen vaste uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Het is een eerste verkenning van wat er wel en niet mogelijk is in het gebied. De daadwerkelijke planuitwerking van de woonwijk vindt pas plaats na het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit wordt gedaan samen met de partijen die de woonwijk gaan ontwikkelen, met input van Soesterbergers uit het participatieproces. De belangrijkste uitgangspunten die overgenomen worden uit het stedenbouwkundigkader zijn: behoud het groene karakter in het toekomstige woongebied en de historische lanenstructuur moet blijven bestaan. In deze afbeelding wordt de lanenstructuur, de ‘groene kapstok’ weergegeven. Deze lanen blijven sowieso behouden in de nieuwe wijk. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk groen te behouden om er een mooie natuurinclusieve wijk van te maken.

Tot 2017 was het bosgebied onderdeel van het landgoed Oude Tempel. Het gebied was toen afgesloten voor publiek. De gemeente Soest kocht het bosgebied in 2017 van de toenmalige eigenaar. De gemeente stelde het gebied open zodat publiek er kon wandelen tot de start van de woningbouw.

BRON foto: Stedenbouwkundig plan

Vernietigd bestemmingsplan

In 2017 begon het opstellen van een bestemmingsplan dat de woningbouw juridisch regelt. Eerst maakte de gemeente een voorontwerp. Omwonenden en andere belanghebbenden konden hierop reageren. Dat leidde tot verbetering van het plan. Daarna kwam er een ontwerpbestemmingsplan. Ook toen hebben reacties van bewoners weer gezorgd voor verbeteringen in het plan. Eind 2017 stelde de gemeenteraad het plan vast. En ook op dat moment nam de raad nog enkele wensen van bewoners over.

Niet iedereen was het eens met het vastgestelde plan. Begin 2018 heeft een aantal mensen beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State oordeelde in 2019 dat het plan op drie punten niet in orde was (verkeer, geluid en bescherming van landschappelijke en cultuurhistorische waarden). De gemeente moest het plan verbeteren en opnieuw laten vaststellen.

Omwonenden zijn geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State en het vervolgproces. De Raad van State constateert een behoefte aan woningbouw, die plannen blijven gehandhaafd. Om dit te realiseren werden gesprekken met bewoners gevoerd en aanvullende onderzoeken gedaan. Vervolgens werd het bestemmingsplan op de drie punten aangepast.

Download de bewonersbrief van april 2020 over de participatie.

Op donderdag 11 juni 2020 stemde de gemeenteraad van de gemeente Soest in met het nieuwe bestemmingsplan.